element grafiki tła
 
Nowości




 

 


Projekt:" Dążąc do aktywności " w 2010r.

współfinansowany ze środków EFS POKL

Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 otrzymana dotacja to kwota 135 471zł, wkład własny w

wysokości 15 893,25 zł

Niepełnosprawność jest niezwykle poważnym problemem, wiąże się bowiem nie tylko ze

złym stanem zdrowia i kosztami, jakie należy w związku z tym ponosić, ale także powoduje

izolację społeczną, środowiskową i utrudnienia w znalezieniu pracy.

Z powodu niepełnosprawności, ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce

korzysta obecnie 387 osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni pobierają w ośrodku głównie zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki stałe z tytułu

niepełnosprawności. Mogą oczywiście liczyć na inną pomoc OPS w Kobyłce, ale jest ona

znikoma z powodu ograniczonych środków finansowych, które są nie wystarczające na

zaspokojenie ich potrzeb, w szczególności związanych z leczeniem, rehabilitacją, nawet w

połączeniu z posiadanymi dochodami własnymi.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło objąć osoby niepełnosprawne dodatkowym wsparciem,

umożliwiło poprawę ich zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, zwiększyło ich

uspołecznienie i szanse podjęcia pracy.

Celem projektu było:

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

- podwyższenie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu,

- doskonalenie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,

- doskonalenie i rozwój kluczowych kompetencji takich jak komunikatywność,

umiejętność rozwiązywania problemów, obowiązkowość, praca w grupie.

- podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, umożliwiających

docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację

zawodową.

Wsparcie projektu „Dążąc do aktywności” na rok 2010, skierowane było do 15 osób

niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mających

trudności z integracją społeczną i zawodową, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Taki wybór podyktowany był koniecznością zwiększenia aktywnej integracji i aktywności

społecznej i zawodowej tych osób i ich gotowością do współpracy.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych POKL 7.1.1 w 2010r

wraz z pracownikami socjalnymi OPS w Kobyłce realizowaliśmy zadania:

1. Turnus rehabilitacyjny wraz z opiekunami

. W miesiącach kwiecień/maj 2010r.

zrealizowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla 15 niepełnosprawnych uczestników projektu wraz

z opiekunami w nadmorskim ośrodku uzdrowiskowym Panorama Morska w Jarosławcu.

2. Kurs korzystania z sieci Internet

Był to 20 – o godzinny kurs w ramach podnoszenia

kluczowych kompetencji o charakterze komunikacyjnym. Realizacja zadania poprzez kontakt

w grupie szkoleniowej z innymi osobami przyczyniła się do podwyższenia integracji

społecznej osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie oraz do wzrostu ich

umiejętności komunikacyjnych i aktywności poszukiwania pracy.

3. Dwa wyjazd do teatru wraz z opiekunami

teatr Buffo, teatr Rampa

4. Trzy jednodniowe wycieczki środowiskowo – integracyjne

wraz z opiekunami:

Łucznica, Kazimierz Dolny (Janowiec), Ranczo Aksamitka w Gawłowie

5. Środowiskowe warsztaty malarstwa,

W czerwcu zorganizowano środowiskowe warsztaty malarstwa w plenerze, w których

uczestniczyli wszyscy (15 osób ) uczestnicy projektu. Realizacja zadania przyczyniła się do

podwyższenia integracji społecznej osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie.

6. Dziewięć indywidualnych spotkań doradcy zawodowego

w zakresie podniesienia

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo

powrót do życia społecznego, w tym poruszanie się na rynku pracy.

W ramach zadania od kwietnia prowadzone było indywidualne wsparcie doradcy

zawodowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznozawodowych

uczestników projektu, umożliwiających im docelowo powrót do życia

społecznego, w tym poruszanie się na rynku pracy. Podczas konsultacji z doradcą

zawodowym osoby niepełnosprawne zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące

efektywnego poszukiwania pracy, podnoszą samoocenę, poprawiają umiejętności radzenia

sobie w sytuacjach problemowych, podwyższają motywacji do kształcenia i samokształcenia.

7. Dwa treningi psychologiczne grupowe

mające na celu pomoc w przezwyciężeniu

indywidualnych problemów, nieradzenia sobie ze stresem, uzależnieniami, barierami w

kontaktach interpersonalnych, niską samooceną.

Pracownicy socjalni współuczestniczyli w naborze uczestników projektu – prowadzili

rozmowy z potencjalnymi uczestnikami projektu. Przedstawiali im możliwości wyboru

proponowanego wsparcia i korzyści wynikające z udziału w projekcie.

Pracownicy socjalni na bieżąco uczestniczyli w realizacji zadań projektu.

8 Warsztaty kulinarne

dwudniowe zajęcia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Zabrodziu

podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z zasadami racjonalnego żywienia, nakrywania do

stołu, przygotowywania i obróbki produktów spożywczych. Podczas warsztatów uczestnicy

samodzielnie przygotowywali 3 daniowe posiłki. Wspólne uroczyste degustowanie przyniosło

olbrzymią satysfakcję i zadowolenie naszym niepełnosprawnym beneficjentom.

 

 






 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła