element grafiki tła
 
Nowości
 

Wymagane dokumenty do becikowego


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ( becikowe).

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Ubiegania się o zapomogę na dzieci urodzone od 01 stycznia 2013 r. przyznanie świadczenia jest uzależnione od kryterium dochodowego – dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1922 zł.

Wymagane dokumenty:

   1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (na wniosku musi być wpisany nr PESEL dziecka),,
   2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenia nie przedkładają osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osoby, które przysposobiły dziecko).
   3. zaświadczenia z urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działalności w formie ryczałtu lub karty podatkowej za rok 2017 
   4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   5. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
   6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
   7. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej:
    • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornik Sądowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
    • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
   8. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
   9. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. umowa o pracęPIT – 11 lub zaświadczenie pracodawcy),
   10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   11. akt zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołuzawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się,
   12. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   13. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

ZASIŁEK RODZINNY z dodatkami.

 

1.  Zasiłek rodzinny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego - począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe :

  1. dochód nie może przekroczyć kwoty 674 zł na jednego członka rodziny,
  2. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł na jednego członka rodziny.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  2. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  3. ojciec dziecka jest nieznany,
  4. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  5. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego :

 • DODATEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
 w wysokości 80 zł miesięcznie.

 • DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł.

 • DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Urlop wychowawczy przysługuje osobie uprawnionej nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 • DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo u ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku wynosi 185 zł na każde dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne)
 ale nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci (530 zł na dzieci niepełnosprawne).

 • DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Wysokość dodatku:

 • 80 zł na dziecko do 5 lat,
 • 100 zł na dziecko od 5 - 24 lat.

 

 • DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLENGO

Dodatek wypłacany jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo

 • DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w wysokości:

 • 90 zł na zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, artystyczna oraz podstawowej lub gimnazjum (tylko w wypadku dziecka niepełnosprawnego),
 • 50 zł na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej w tym także artystycznej.

Wymagane dokumenty :

  1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  3. zaświadczenia z urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej za 2017 r.
  4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  5. umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
  6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  8. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej itp.:dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy i PIT – 11),
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornik Sądowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  9. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. umowa o pracę i PIT – 11 lub zaświadczenie pracodawcy),
  10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  11. akt zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia  zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się,
  12. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  13. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
  14. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
  15. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno –opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  16. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  17. osoby nie posiadające zameldowania – dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu,  
  18. numer rachunku bankowego.

STARAJĄC SIĘ O DODATKI NALEŻY DODATKOWO DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ :

DODATEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH :

 • akty urodzenia wszystkich dzieci,

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA :

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające   pozostawanie kobiety pod opieka medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu,

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO :

 •  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA :

 • kopia aktu zgonu jednego z rodziców dziecka,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany),
 • zaświadczenie z sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,
 • wyrok zasądzający alimenty od obojga rodziców, jeżeli zostały one zasądzone przed uzyskaniem pełnoletniości dziecka (w przypadku osoby uczącej się).

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO :

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub oświadczenie w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej,
 • zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie gdy dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym kontynuuje naukę,

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA :

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

 

 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła