element grafiki tła
 
Nowości 
Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji,których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia.
Ośrodek wspiera osoby i rodziny oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadania te są realizowane w formie:

1
. Zasiłków pieniężnych na bieżące potrzeby, zakup opału, odzieży, leków, art. szkolnych dla dzieci, zmniejszenie opłat mieszkaniowych

2. Finansowanie posiłków w szkołach dla dzieci oraz osób dorosłych, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić gorącego posiłku
3. Usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorych
4. Kierowanie do domów Pomocy Społecznej
5. Sprawienie pogrzebu osobom samotnym
6. Wszelka pomoc o charakterze niematerialnym, doradztwo, poradnictwo, działania mające na celu zapobieganiu dysfunkcjom osób i rodzin
7. Współpracy z instytucjami i organizacjami gminnymi i powiatowymi działającymi na rzecz mieszkańców

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-ubóstwa

-sieroctwa
-bezdomności
-bezrobocia
-niepełnosprawności
-długotrwałej choroby
-przemocy w rodzinie
-potrzeby ochrony macierzyństwa
-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
-braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji cudzoziemców mający status uchodźcy
-trudności w przystosowaniu do życia osób opuszczających zakłady karne
-alkoholizmu i narkomanii
-klęski żywiołowej i ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej  uległo zmianie,przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe wynikające  z ustawy, które wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej- 701zł.

- dla osoby w rodzinie- 528 zł,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych po przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadzie środowiskowym w miejscu zamieszkania klienta.

Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za wypełnianie funkcji statutowych oraz za całokształt pracy Ośrodka.

Ośrodek działa w strukturze działów,sekcji i samodzielnych stanowisk, które kompleksowo realizaują zadania, do wykonania których zaostały powołane.

W skład Ośrodka wchodzi:

-dział pomocy środowiskowej
-sekcja świadczeń rodzinnych
-dział administracyjno-biurowy
-stanowisko ds. kadrowo-płacowych, sprawozdawczości merytoryczno-finansowej oraz nadzoru nad obsługą informatyczną
-stnowisko finansowo-księgowe

Do zadań działu pomocy środowiskowej należy:

-
rozpoznawanie potrzeb i sytuacji jednostek, rodzin i grup społecznych oczekujących pomocy na podstawie wywiadów środowiskowych

- analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie właściwych i indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i i ch rodzin przy wykorzystaniu ich możliwości, możliwości otoczenia,organizacji oraz instytucji
-kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
-sporządzanie wymaganej  dokumentacji u osób ubiegających sę o umieszczenie w stacjonarnych domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
-prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej z jednostką, rodziną, środowiskiem zmierzającą do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy
-prawidłowe i terminowe realizaowanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy wynikające z zakresu obowiązków
-współdziałanie z kościołem, organizacjami społecznymi,stowarzyszeniami,pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
-wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w ramach programów rządowych i samorządowych

Do zadań sekcji świadczeń rodzinnych należy:

-prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków
-prowadzenie postępowania w sprawacg o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego
-prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie  jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
-staranne i terminowe opracowywanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce w ramach zadań zleconych zakresu administracji
rządowej finansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa prowadzi postępowania
wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka. Liczba
dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Kobyłka wynosi 97, zamieszkałych poza
terenem Miasta Kobyłka 60.
W ramach prowadzonych działań wobec dłużników zamieszkałych na terenie gminy Kobyłka
były przeprowadzane wywiady środowiskowe mające na celu ustalenie sytuacji materialnej i
dochodowej dłużnika. W stosunku do dłużników alimentacyjnych spoza terenu miasta zostały
wysłane wnioski o podjęcie działań do organów właściwych dłużnika. W ramach ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów były i są prowadzone czynności związane z
poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W przypadku dłużników
alimentacyjnych, którzy mogą podjąć zatrudnienie Ośrodek kierował wnioski do PUP celem
ich aktywizacji zawodowej.
W przypadku odmowy złożenia stosownych wyjaśnień wobec dłużnika były kierowane
wnioski do Starosty Powiatowego celem zatrzymania prawa jazdy oraz wnioski do
Prokuratury zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.Prawo do uzyskania świadczeń w formie zasiłku rodzinnego i dodatków uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego:
-674 zł na osobę w rodzinie miesięcznie
-764 zł na osobę miesięcznie  w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
Świadczeniami,które są wypłacane niezależnie od wysokości posiadanego dochodu są świadczenia pielęgnacyjne skierowane do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1. Urodzenia dziecka
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. samotnego wychowywania dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
4. Samotnego wychowywania dziecka
5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
6. rozpoczecia roku szkolnego
7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84zł. miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie o, której mowa w ust. 2 zasiłek pielęgnacyjnynie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacja tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 • śmierć członka rodziny,
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • nagła choroba w rodzinie ucznia,
 • kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,
 • inna nagła lub nieprzewidywalna okoliczność utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny, pogarszająca sytuację materialną rodziny i utrudniająca naukę ucznia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
(stypendium szkolne)

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniom klas zerowych
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 poz 111).

Stypendium szkolne można przeznaczyć wyłącznie na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów, udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (jeden strój sportowy w roku kalendarzowym - dres, bluzka sportowa lub bluza, spodenki sportowe, obuwie sportowe), stroju szkolnego, czyli tzw. mundurka obowiązującego w danej szkole, atlasów, encyklopedii, słowników, laptopa, komputera, głośników komputerowych, słuchawek komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych, drukarki, tuszu do drukarki, papieru do drukarki, okularów korekcyjnych, biurka, lampki na biurko, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu i tym podobnych;

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodu netto uzyskanego ze stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, w przypadku braku dochodu (osoba bezrobotna nie zarejestrowana w PUP składa oświadczenie)
 3. Decyzja ZUS i odcinek pobranej emerytury/renty (lub potwierdzony przez bank wyciąg z rachunku bankowego)
 4. Zaświadczenie z UGiM o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy
 5. Decyzja z UGiM o dodatku mieszkaniowym
 6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem – kopia
 7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla uprawnionego ucznia
 8. Zaświadczenie od komornika o alimentach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej z 2009 r.
 10. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ucznia, słuchacza uprawnionego do stypendium szkolnego
 11. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 12. Ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy i pełnoletniego ucznia
 13. Akty urodzenia dzieci, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany akt zupełny urodzenia dziecka
 14. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – oryginał
 1. Zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie rozwodowej lub o separację,
 2. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 3. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 5. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

Wnioski do pobrania na stronie

Dodatki mieszkaniowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeśli średnie dochody z 3 miesięcy na osobę nie przekraczają 175% najniższej emerytury (1181,43 zł) w gospodarstwie 1 osobowym lub 125% (843,88) w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokośc dodatku  stanowi % różnicę między wydatkami na pow. nromatywną tj. czynsz, opłaty eksploatacyjne za energię cieplną,wodę,nieczystości stałe i płynne a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę.
Wysokość dodatku nie może przekroczyć 50% wydatków na powierzchnię normatywną zagodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz 1398) do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 ( potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. Warunkiem przyznania prawa do korzystania ze świadczeń jest brak ubezpieczenia z innych źródeł jak też spełnienie wymogu kryterium dochodowego w wys 701 zł. osoba samotna, 528 zł. osoba w rodzinie.

Usługi piekuńcze i specjalistyczne:

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest tej pomocy pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi obejmują pomoc w zaspokoajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi zostają przyznane na podstawie prezeprowadzonego wywiadu i zaświadczenia lekarskiego o konieczności pomocy osób drugich a ich zakres i wymiar jest dostosowany do indywidualnych potrzeb chorego.

Skierowania do domu pomocy społecznej:

Jeśli usługi opiekuńcze świadczone w domu z uwagi na stan zdrowia osoby są niewystarczające to za jej zgodą pracownicy socjalni przygotowują dokumentację do skierowania do Domu Pomocy Społecznej. Osoba umieszczona w DPS-ie pokrywa koszt pobytu w wysokości do 70% posiadanego dochodu, pozostałą część pokrywa rodzina lub gmina.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Pobyt w DPS-ie jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.
Jeśli dochody pensjonariusza są zbyt niskie i nie  wystarczają na co miesięczne opłaty a sytuacja finansowa rodziny wyklucza ją z kręgu osób mogących ponosić koszty utrzymania, gmina musi wziąć na siebie to zobowiązanie w części lub w całości.

Grupy samopomocowe:

Aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, aby pokazać osobom niepełnosprawnym, że życe może im przynieść wiele radości, na terenie Kobyłki nadal działają grupy samopomocowe dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy socjalni zainicjowali powstanie tych grup, wyjaśnili na czym polega samopomoc i dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniach grup.

1. dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (6 osób spotyka sie regularnie 1x w tygodniu)

2. dla osób niepełnosprawnych głównie ruchowo (8 osób spotkania 1x w tygodniu)

3. dla opiekunów osób niepełnosprawnych ( 5 osób spotkania 1x w tygodniu)

Grupy samopomocowe to grupy kilku osób, które łączą wspólne problemy i które spotykają się regularnie, aby pomóc sobie wzajemnie  w ich rozwiązywaniu. W ramach grupy samopomocowej spotykają się ludzie cierpiący na taką samą chorobę, dotknięci takim samym rodzajem niepełnosprawności lub doświadczającymi takiej samej trudnej sytuacji. W trakcie wspólnych rozmów ludzie uświadamiają sobie, że nie są pozostawieni sami sobie. Uczą się rozpoznawać trudności, żyć z nimi albo je pokonywać.

Grupy samopomocowe spotykają się dobrowolnie i regularnie raz w tygodniu.Członkowie grup wspierają się wzajemnie przy pokonywaniu trudności, zdobywająwiedzę na temat problemu, który ich dotknął, są silniejsi i odważniejsi w radzeniu sobie z kłopotami, są bardziej pewni siebie, uczą sięrozmawiać z innymi ludźmi i cieszyć się z towarzystwa innych, podejmują wspólne działania, dodają  sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw. Przede wszystkim nie siedzą sami w domu i nie oglądają świata przez okno.

Spotkania z mieszkańcami:

Pracownicy Ośrodka co roku organizują spotkania wielkanocne i wigilijne, kierowane do osób samotnych, chorych, które nie mają możliwości spędzania świąt w rodzinie.

Serdeczna i rodzinna atmosfera, która towarzyszy tym spotkaniom, gromadzi coraz to większą liczbę uczestników. Wspólne spędzanie czasu oraz obecność Pana Burmistrza, przedstawicieli Rady Miejskiej pozwala na wzmocnienie poczucia wartości u osób, które z racji swojej sytuacji bytowej, zdrowotnej, rodzinnej zostają marginalizowane z życia społecznego.

 

Podsumowanie działalności Ośrodka:

Ze względu na swoją rolę Ośrodek Pomocy jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc.
Pracownicy socjalni Ośrodka bardzo dobrze orientują się  w specyfice środowiska, w którym pracują, znają problemy i potrzeby mieszkańców. Znają ich oczekiwania i możliwości a także siłę przywódczą i chęć zaangażowania się osób indywidualnych do współpracy z pracownikami we wprowadzeniu nowych form pomocy dla mieszkańców miasta.
ważne jest by dotrzeć do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób  oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemach.
Pracownik socjalny często pełni funkcję "pogotowia ratunkowego" będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem.

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom,grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie  osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz  zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka.
Sytuacja ekonomiczna jest podstawą bytu rodziny, stanowi o możliwościach egzystencji i bezpieczeństwie socjalnym, decyduje również o wielu ważnych aspektach życiowych. Zagrożenie warunków ekonomicznych w sposób szczególny wpływa na pełnione funkcje i realizację potrzeb rodziny. Destabilizuje życie rozinne, burzy ustalony porządek, zamierzone plany i przedsięwziecia. Jednocześnie prowadzi do izolacji społecznej i degraduje rodzinę w środowisku społecznym.
Trudna sytuacja materialna wymusza ograniczenia wydatków na potrzeby życiowe, związane z utrzymaniem mieszkania, zachowania zdrowia, uzyskania wykształcenia oraz udziału w potrzebach wyższego rzędu.
 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła