element grafiki tła
 
Nowości
   Zamówienie ofertowe- na świadczenie usług gastronomicznych
   dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce


 
Zestawienie ofert do zapytania ofertowego na świadczenie usług gastronomicznych dla klientów OPS w Kobyłce 04.05.2021r.-31.12.2021r.
 Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług gastronomicznych dla klientów OPS w Kobyłce w terminie 04.05.2021r.-31.12.2021r.


   Zamówienie ofertowe- na świadczenie usług gastronomicznych
   dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce w terminie 04.05.2021r. - 31.12.2021r. Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług gastronomicznych dla klientów OPS w Kobyłce

   Zamówienie ofertowe- na świadczenie usług gastronomicznych
   dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

Nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce

Krajowy numer identyfikacyjny:2) 125-05-59-298

Adres: [ulica, nr domu, nr lokalu]      Żymirskiego 2

Miejscowość: Kobyłka

Kod pocztowy: 05-230

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.opskobylka.pl

Adres poczty elektronicznej: ops.kobylka@interia.pl

Numer telefonu kontaktowego: 227634260

Rodzaj zamawiającego:3) Pomoc społeczna

 

2. Zamówienia o wartości równej lub nie przekraczającej progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9)

Orientacyjna wartość
zamówienia10)

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania11)

Informacje dodatkowe12)

Informacja na temat
aktualizacji13)

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE 

2.1.1

 

 

 

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

2. DOSTAWY 

2.2.1

 

 

 

 

 

 

2.2.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

3. USŁUGI 

2.3.1

Świadczenie usług gospodarczych i opiekuńczych w roku 2022r.

Przetarg nieograniczony

ok 316000,00

IV kwartał

 

 

2.3.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                             Kobyłka, dnia 5.10.2020r.
05-230 Kobyłka ul. Żymirskiego 2
tel. 763-42-72 fax. 763-42-73                  
                                                                                                                                                                          

 

                                        Do wykonawców uczestniczących

                                                         w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania przeprowadzonego przetargu na: usługi specjalistyczne oraz usługi opiekuńcze.

Informujemy, iż działając na podstawie  art.138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019r.  poz. 1843 ) w w/w postępowaniu wybrana została oferta firmy : 

Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna; 02-579 Warszawa ul. Kwiatowa 9.

W/w firma złożyła korzystną ofertę cenową wraz z kompletem dokumentów.

 

Nr oferty           Nazwa i adres         Czy spełnia                Cena ofertowa             Cena ofertowa

wg                      oferenta                   warunki                    brutto za usługi          brutto za usługi

kolejności                                          w postępowaniu      opiekuńcze          specjalistyczne

składania

________________________________________________________________

   1.                        Agencja Służby             TAK                       23,00zł            27,00zł

                         Społecznej

                        Kościelak S.J.

                        02-579 Warszawa

                         Ul. Kwiatowa 9

 

Powyższa informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz tablicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

O wynikach przetargu Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia  wykonawców.

 
Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Kobyłka dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Kobyłka w 2021r.

  Ogłoszenie o wyniku przetargu

 
Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Kobyłka dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020r.


Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Kobyłka w 2020r.


Ogłoszenie o wyniku przetargu
 Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2019r.

Przetarg na usługi gospodarcze i opiekuńcze w 2019r.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnychZapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osóbn bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2018r. 


Przetarg na usługi gospodarcze i opiekuńcze w 2018r.


Ogłoszenie o  wyniku przetargu
 Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017r


 Przetarg na usługi gospodarcze i opiekuńcze w 2017roku.


 


 

Świadczenie specialistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016r.

Swiadczenie usług opiekuńczych na 2016r.

 

 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczacej zakwaterowania oraz wyżywienia podczas wycieczki pięciodniowej dla uczestników projektu POKL


Zapytanie ofertowe dot. usług przewozu


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia  konsultacji oraz warsztatów z doradcą zawodowym


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia  warsztatów z psychologiem

Ogłoszenie o wyniku przetargu dot. usług
 

 

  

Przetarg na  Usługi Specjalistyczne na rok 2014 

SWIZ 

Przetarg na Usługi Opiekuńcze na rok 2014

SWIZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4
 

Unieważnienie dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR  1/09/2013


Unieważnienie dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR  2/09/2013


Unieważnienie dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR  3/09/2013

 

 
Przetarg:

 

Organizacja i prowadzenie szkolenia - Kucharz -garmażer 

 Przetarg:

Organizacja i prowadzenie szkolenia - "Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych". 

Przetarg:

Organizacja i  prowadzenie szkolenia- " Kelner-Barman" 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przewozu na kursy, wyjazdy do teatru i kina w Warszawie

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi przewozu na 5-cio dniową wycieczkę, uczestników projektu POKL "Dążąc do aktywności"

 

 

 

  

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu POKL "Dążąc do aktywności"

 

 

  

Ogłoszenie o wyniku przetarguPrzetarg na Usługi Specjalistyczne na rok 2013


OPS-Zamówienia publiczne

SWIZ-Kobyłka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Umowa SpecjalistycznaPrzetarg na Usługi Opiekuńcze na rok 2013


OPS-Zamówienia publiczne

SWIZ

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Umowa


 
Ogłoszenie o wyniku postępowania ws. przetargu

 


 OPS-Zamówienia Publiczne
SWIZ- Kobyłka
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Umowa specjalistyczna


Przetarg na Usługi Opiekuńcze

OPS- Zamówienia Publiczne
SWIZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Umowa

  

Zapytanie ofertowe dot. usług dla 16 uczestników projektu "Dążąc do aktywności" oraz 3 osób, łącznie 19 osób w ciągu 2-dni tj. 17.11.2011r-18.11.2011r w ToruniuPrzetarg na   szkolenie  8 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu „ Dążąc do aktywności”  w okresie  sierpień- wrzesień 2011r. na  kursie stacjonarnym pn. „Podstawy obsługi komputera”  

 

 Przetarg na  szkolenie  8 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu „ Dążąc do aktywności”  w okresie  sierpień- wrzesień 2011r. na  kursie stacjonarnym pn. „Kucharz - garmażer”  Przetarg na wyżywienie na  szkoleniach łącznie 16 uczestników projektu „Dążąc do aktywności”  w okresie  sierpień - wrzesień  2011   

Wyjaśnienie dot. postępowania w sprawie zapytania ofertowego dot. szkolenia 8 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu „ Dążąc do aktywności”

 


 

 

  Użytkownicy Online: 2 element grafii tła