element grafiki tła
 
Nowości 

UCHWAŁA Nr XXI/ 210 /04

Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. 

w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.18 i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) Rada Miejska w Kobyłce uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  

 Uchwała Nr XLIII/398/06

 Rady Miejskiej w Kobyłce

 z dnia 20 lipca 2006r.

 

 w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz
art.17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r Nr 64, poz.593 z późn. zm.) 
 

Rada Miejska w Kobyłce uchwala, co następuje: 

 § 1

 

Wprowadza się zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce przyjętego Uchwałą Nr XXI/210/04
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 


 

Uchwała Nr XXVI/270/08

Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 27 listopada 2008r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) realizacja zadań określonych w art. 17 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 1, pkt 12, pkt 18) i art. 17 ust. 2 (z wyłączeniem pkt 3) oraz w art. 18 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.);”;

 2. w § 5 w ust. 1 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „6) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 
UCHWAŁA NR L/483/10

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE

z dnia 4 listopada 2010 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XXVI/270/08 Rady
Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z póżn. zm.)

 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
uchwala się co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006r. oraz zmienionej uchwałą
 Nr XXVI/270/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz 734 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i ust.1a w/w ustawy";

2. § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) realizacja zadań określonych w art. 90c, w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 07 wrzesień 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2574 z późn. zm)";

3. w § 5 ust. 1 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

,,7) realizacja zadań określonych w art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanoswanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)";

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 

UCHWAŁA Nr XLIV/442/10

Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 24 maja 2010 r.

 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka.

 

Na podstawie art. 90f oraz 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Kobyłce uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka zwany w dalszej części uchwały Regulaminem.

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

uczniu – należy przez to rozumieć:

 1. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 3. wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego jest jednakowa dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów i jest uzależniona od wysokości przyznanej dotacji celowej oraz możliwości finansowych gminy z zastrzeżeniem art. 90d ust. 9 ustawy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę warunki życia w rodzinie, dopuszcza się możliwość zróżnicowania wysokości stypendium szkolnego.

 

§ 4. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego rodzicowi/prawnemu opiekunowi, którzy w imieniu ucznia podpisali wniosek lub pełnoletniemu uczniowi.

 

2. Stypendium szkolne może być udzielane także w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup:

a)podręczników,

b)odzieży i obuwia sportowego,

c)przyborów szkolnych,

d)słowników i lektur szkolnych;

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy.

3. Stypendium szkolne w formie określonej w ust. 2 pkt 1 i 3 jest udzielane poprzez bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności.

4. Stypendium szkolne w formie rzeczowej określonej w ust. 2 pkt 2, jest udzielane poprzez zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce niezbędnych przedmiotów i przekazanie ich uczniowi.

5. W szczególnych przypadkach stypendium szkolne w formach określonych w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 może być udzielane poprzez refundację wydatków poniesionych przez rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

 

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być wypłacane miesięcznie lub jednorazowo.

2. Wysokość stypendium szkolnego wypłacanego w okresach innych niż miesięcznie ustala się przy odpowiednim zastosowaniu art. 90d ust. 9 i ust. 10 ustawy.

 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

a) pożaru,

b) kradzieży,

c) wypadku,

d) nagłej choroby w rodzinie,

e) śmierci członka rodziny,

f) innych uzasadnionych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniających naukę ucznia.

 

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie:

1) jednorazowego świadczenia pieniężnego,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - na zasadach określonych w § 4 ust. 2, 3, 4 i 5.

 

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania decyzji upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce.

 

§ 11. Tracą moc uchwały:

 1. Uchwała Nr XXIX/276/05 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 marca 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

 2. Uchwała Nr XXX/284/05 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/276/05 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 marca 2005r.

 3. Uchwała Nr X/11/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 czerwca 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/276/05 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 marca 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła