element grafiki tła
 
Nowości
 

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOBYŁCE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, zwany w dalszej treści statutu „Ośrodkiem” działa na podstawie:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593);

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz.148 z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie w szczególności z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce może posługiwać się skrótem „ OPS „.

Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Kobyłka.

§ 2

Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową zawierającą w swej treści następujące elementy: pełną nazwę Ośrodka, adres wraz z kodem pocztowym, numer REGON i NIP oraz numer telefonu i faxu.

Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi działalność umieszcza się urzędową tablicę informacyjną o treści: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce”.

§ 3
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Kobyłka.


II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4 

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom, którym taka pomoc jest niezbędna na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w szczególności z powodów:

  ubóstwa;

sieroctwa;

bezdomności;

bezrobocia;

niepełnosprawności;

długotrwałej lub ciężkiej choroby;

przemocy w rodzinie;

potrzeby ochrony macierzyństwa;

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza, w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze;

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;

alkoholizmu lub narkomanii;

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

klęski żywiołowej lub ekologicznej. § 5
1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
 

realizacja zadań określonych w art.17 ust.1 ( z wyłączeniem pkt.1, pkt 12, pkt 18) i art.17 ust 2 (z wyłączeniem pkt 3 i pkt.4) oraz w art.18 ust.1 (z wyłączeniem pkt.5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 147, poz. 593);

realizacja zadań określonych w art.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231 z późn. zm.);

realizacja zadań, o których mowa w pkt 2 prowadzona jest zgodna z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Kobyłce;

realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.).

5.
Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta Kobyłka, natomiast w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi gminie przez Wojewodę Mazowieckiego.

6.Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

III. ORGANIZACJA OŚRODKA


§ 6
 

Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kobyłka.

Do podstawowych zadań Kierownika OPS należy:

reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

organizowanie pracy Ośrodka i kierowanie jego bieżącą działalnością;

oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań;

nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez poszczególne sekcje, działy i samodzielne stanowiska pracy w Ośrodku;

wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka;

organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji w Ośrodku;

przedkładanie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Miasta Kobyłka corocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka w terminie do dnia 15 lutego roku następnego za rok sprawozdawczy oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, służących Radzie Miejskiej do opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej;

koordynowanie realizacji gminnej strategii integracji i polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne. 

§ 7
 

Kierownik Ośrodka może wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

Burmistrz może upoważnić, w formie pisemnej kierownika OPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W przypadku upoważnienia kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań, o których mowa w ust.3, w Ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej

§ 8

 

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, a także tryb i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kobyłka na wniosek Kierownika Ośrodka.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 61, poz.708 z późn. zm.). 

            
  § 9

 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także z urzędu.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej, a ich wydanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania danej osoby lub rodziny.

Odwołania od decyzji z zakresu zadań własnych gminy i zleconych gminie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa i biletu kredytowanego nie wymagają wydawania decyzji administracyjnych. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§10
 

Ośrodek jest jednostką budżetową gminy prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2003 r., Nr 15, poz.148 z późn. zm.).

Środki finansowe na realizację zadań własnych gminy zapewnia na rzecz Ośrodka gmina Kobyłka.

Środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie zapewnia Wojewoda Mazowiecki.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11

Wprowadzenie zmian do statutu Ośrodka wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Kobyłce.
 
 
 Załącznik do uchwały Nr XLIII/398/06
 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006r.
 
 ZMIENIAJĄCY STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOBYŁCE
 przyjęty Uchwałą Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia
 24 czerwca 2004 roku
 
Na podstawie § 11 w/w statutu Ośrodka wprowadza się w statucie następujące zmiany:
 
 § 1
 
1. W § 1 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).”
 
2. W § 5 ust 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
 
5) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).”
 
3. W § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 
1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.).”  
 § 2
 
Pozostałe zapisy statutu Ośrodka pozostają bez zmian.
 

 Użytkownicy Online: 2 element grafii tła