element grafiki tła
 
Nowości 

R E G U L A M I N 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce 


I. Postanowienia wstępne.
 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa zasady kierowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej zwanym dalej „Ośrodkiem” zakres działania, zasady pracy, strukturę organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania  

§ 2 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z:

 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 115, poz. 728 z poźn. zm.).

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U
z 2007r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

Publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr. 164 poz.1027 z późń . zm)

6. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj.z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.

1593 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z

2006r.Nr 139,poz. 992 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 07.09. 2007r. z późń. zm. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów

( Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późń. zm)

9, Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/210/04 z

2004r. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce

 

§ 3

 

II. Zasady kierowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 

 

Pracą Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Miasta.

W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje główny Księgowy lub osoba wyznaczona na wniosek Kierownika . 

§ 4 

Do kompetencji Kierownika należy :

1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikiem zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej

2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka

Pomocy.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych.

 

III. Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 5

 

Do zapewnienia właściwego funkcjonowania Ośrodka i należytej obsługi Obywateli, ustala się

następującą strukturę organizacyjną.

W skład Ośrodka pomocy Społecznej wchodzi :

 

 1. Kierownik

 2. Główny Księgowy

 3. Dział pomocy środowiskowej – pracownicy socjalni

 4. Dział świadczeń rodzinnych

 5. Dział administracyjno – biurowy

- stanowisko ds. kadrowo – płacowych, sprawozdawczość oraz nadzór nad obsługą informatyczną 

§ 6

Kierownik jest obowiązany za realizacje zadań Ośrodka, prowadzącą działalność organizatorską
w zakresie pomocy społecznej, określa i realizuje kierunki działań profilaktycznych a
w szczególności odpowiada za :

-rozpoznanie i rzetelną ocenę potrzeb środowisk wymagających interwencji socjalnej,

-zabezpieczenie potrzeb umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji

życiowych, dających możliwości samodzielnej egzystencji życiowej w środowisku,

-koordynowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb, osób i rodzin wymagających szeroko

rozumianej pomocy społecznej. 

§ 7 

Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy prowadzą sprawy wynikające
z zakresu czynności.

 

§ 8

 

Księgowa jest odpowiedzialna za sprawy finansowe Ośrodka, a w szczególności za:

 • zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników realizujących

zadania własne i zlecone gminie,

 • zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie Ośrodka

Księgowy odpowiedzialny jest za prace kasjera.

 

§ 9 

Kierownik określa zakresy czynności oraz rejonizacje pracy dla poszczególnych pracowników

socjalnych.

 

§ 10

 

Dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zakres czynności ustala Burmistrz Miasta.

 

IV. Wspólne zadania.

 

§ 11 

Do wspólnych zadań wszystkich pracowników Ośrodka należy:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 2. Współdziałanie z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami

działającymi na terenie gminy w zakresie pomocy na rzecz potrzebujących.

3.
Mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz pomocy socjalnej.

4.Sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

5.Przejmowanie inicjatywy i odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych

6.Podmiotowe traktowanie klientów, ich uprawnień i równości wobec prawa w tym :

 • uprzejme, życzliwe,

 • rzeczowe, obiektywne i sprawne rozpatrywanie wnoszonych przez nich spraw, wniosków i skarg.

7.Dokładna znajomość przepisów prawa oraz wytycznych obowiązujących w powierzonym

zakresie i stosowanie ich w praktyce.

8.Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych.

9. Należyte prowadzenie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji (akt spraw, rejestrów)

10.
Znajomość i stosowanie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciw pożarowej.

11.
Dbałość o mienie zakładu pracy. 

V. Zasady planowania pracy. 

§ 12 

1. Ośrodek wykonuje swoje zadania w oparciu o plan finansowy

2. Roczny plan finansowy sporządza Kierownik wspólnie z księgową Ośrodka.

3. Wszelkie zmiany w budżecie w dziale pomiędzy paragrafami dokonuje Burmistrz Miasta na

wniosek kierownika Ośrodka. 

§ 13

 

Kierownik Ośrodka składa corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy

Społecznej :

 

VI. Zasady podpisywania pism. 

 

§ 14 

Kierownik podpisuje osobiście:

1.Decyzje administracyjne wydawane na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka z zakresu zadań działalności ośrodka  

2. Wszelkie korespondencje kierowane do administracji rządowej i samorządowej.

3. Odpowiedzi na interwencje, wnioski, skargi .

4. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, nagradzanie i karanie pracowników.

5. W razie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Miasta z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych wydaje i podpisuje osoba przez niego upoważniona na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej poza nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy. 

VII. Załatwianie indywidualnych spraw Świadczeniobiorców.

 

§ 15

 1.Indywidualne sprawy świadczeniobiorców załatwiane są w terminach określonych w kodeksie

postępowania administracyjnego.

2. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych

spraw świadczeniobiorców, kierują się przepisami prawa.

3.
Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw ponoszą pracownicy zgodnie

z ustalonymi zakresami czynności.  

§ 16

 

1.Ogólne zasady postępowania w sprawach wniesionych przez świadczeniobiorców i określa kodeks postępowania administracyjnego.

2.Sprawy wniesione do Ośrodka ewidencjonowane są w dzienniku korespondencyjnym i w

rejestrze spraw bieżących.

3.Korenspondencja wypływająca i sprawy załatwiane przez pracowników Ośrodka

przechowywane są w teczkach zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

§ 17

 

 

1.Przy załatwianiu indywidualnych spraw Obywateli pracownicy Ośrodka zobowiązani są do :

 • udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnianiu treści

obowiązujących przepisów

 • informowaniu zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy

 • powiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy.

2.Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej.

3.Interesanci przyjmowani są przez wszystkich pracowników Ośrodka w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 16.00. oprócz środy, która jest dniem wewnętrznym.

4.Kierownik przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania od 8.00 do 16.00

w sprawach skarg i interwencji.

 

VIII. Obowiązki i prawa pracowników. 

§ 18

 

Obowiązki i prawa pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późn.zm.) 

§ 19 

 

 1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 2. Pracowników zatrudnionych na części etatów obowiązuje czas pracy ustalony w indywidualnych umowach o pracę.

 3. Czas pracy należy w pełni wykorzystać na pracę zawodową. 

§ 20

 

1.Wynagrodzenie za pracę pracownikom Ośrodka określa Kierownik zgodnie z rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu

terytorialnego (Dz.U.Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.).

2. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu do dnia 28-go każdego miesiąca, jeżeli dzień

28 przypada w dniu wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się dzień wcześniej.

3.
W miesiącu grudniu ze względu na koniec roku i rozliczenia z tym związane, wynagrodzenie

wypłaca się w okresie przedświątecznym.

4.
Trzynasta pensja pracownika winna być wypłacona do końca marca następnego roku

kalendarzowego.

 

§ 21

 

 1. Przybycie do pracy każdy pracownik pracujący w Ośrodku potwierdza złożeniem podpisu

na liście obecności.

2.
Na wyjście z pracy w celu załatwienia spraw służbowych lub ważnych spraw osobistych,

pracownik winien otrzymać zezwolenie Kierownika, odnotowanie to wyjście w książce

ewidencji nieobecności w czasie pracy, wpisuje godzinę wyjścia a następnie powrotu.

3.
Czas wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownik obowiązany jest

odpracować w dniu, w którym korzystał z wyjścia pracy lub w innym terminie uzgodnionym

z Kierownikiem.

 

§ 22

 

 

1.Wyjażdy służbowe odnotowuje się w książce ewidencji służbowych, którą prowadzi Kierownik.

2. Do książki należy wpisać : imię i nazwisko pracownika, miejsce i cel wyjazdu, czas trwania

podróży. 

§ 23 

1.Pracownik, który spóźni się do pracy, natychmiast po przybyciu zobowiązany jest poinformować

Kierownika o przyczynach spóźnienia.

2.W razie niestawienia się do pracy, pracownik obowiązany jest zawiadomić Kierownika

o przyczynie tej nieobecności i przewidywanym czasie trwania, pierwszego dnia nieobecności

w pracy, nie dłużej jednak niż w dniu następnym : osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby.

3.Zaświadczenie lekarskie lub inny dowód usprawiedliwiający nieobecności w pracy pracownik

obowiązany jest dostarczyć w ciągu trzech dni a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach

najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.  

§ 24 

1.Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

2. Udzielanie pracownikowi urlopu następuje na podstawie rocznego planu urlopów lub pisemnego

podania pracownika.

3. Plan urlopów ustala Kierownik po konsultacji z pracownikiem w terminie do 15 lutego każdego

roku kalendarzowego.

4.
Urlop nie wykorzystany z poprzedniego roku kalendarzowego , winien być wykorzystany przez

pracownika do końca pierwszego kwartału roku następnego.

5.Ewidencję urlopów prowadzi pracownik ds. kadrowo - płacowych

 

§ 25

 

Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1.Pracownik zobowiązany jest do przejścia badań lekarskich.

2.Pracownik winien być przeszkolony w zakresie podstawowych przepisów BHP i p/poż.

 

§ 26

 

1.Pracownicy obowiązani są do przestrzegania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych

oraz dbania o należyty stan urządzeń i sprzętu.

2.Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej.

3.Pracownikom zabrania się wnoszenia na teren Ośrodka alkoholu i spożywania lub przebywania w

wskazującym na spożycie alkoholu.

4.Po zakończeniu pracy, przed opuszczeniem pomieszczeń biurowych pracownicy powinni:

 • uporządkować stanowiska pracy .

 

IX. Nagrody i wyróżnienia. 

§ 27

 

 1. Pracownikom, którzy przez wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy

i podnoszeniu jej wydajności mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2.
Przewiduje się stosowanie następujących nagród :

 • nagroda pieniężna

Nagrody przyznaje Kierownik Ośrodka.

 

X. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny.

 

§ 28

 

1.Za nieprzestrzeganie przez pracownika Ośrodka ustalonego porządku i dyscypliny pracy,

regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż stosuje się :

 • kary upomnienia

 • kary nagany

2.Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika

3.Karę stosuje Kierownik Ośrodka i zawiadamia o tym pracownika pisemnie, ze złożeniem do akt

osobowych pracownika.

 

Postanowienia końcowe.

 

1.We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie

odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

2.Regulamin podaje się do wiadomości pracownikom i nowo przyjętym pracownikom.

3.Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 Schemat

 

 

 

 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła