element grafiki tła
 
Nowości 
TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA 500+


Nowe formularze wniosków o ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+ ) na 2017/2018 dostępne poniżej.


1.  Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

2.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 


 

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia

1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 

z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca 

za miesiąc październik 2017r.  następuje do dnia 31 października 2017r

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz  

z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r.  do dnia 31 października 2017r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r. 

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń)

ul. Ks. Marmo 20

PONIEDZIAŁEK  8.00 do 18.00 (tylko w miesiącu wrzesień 2017r.)

WTOREK – PIĄTEK 8.00-16.00

W MIESIĄCU WRZESIEŃ W KAŻDĄ SOBOTĘ :  8.00-14.00- (oprócz  16.09. 2017r.) 

Wnioski można składać również :

–  przez Internet: E-wniosek za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/;

 • • PUE ZUS; z przyczyn technicznych portal ePUAP jest NIEDOSTĘPNY 

–  za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

–  za pośrednictwem Poczty Polskiej.

●    Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia;

●    Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego za 2016r.

 800 zł netto na osobę w rodzinie, 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne;

●    Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

 Nie zachodzi potrzeba ponownego dostarczania dokumentów potwierdzających dochód za rok 2016 w przypadku osób pobierających świadczenia.

Wnioski o powyższe świadczenie dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

 


Poniżej znajduje się link do strony naktórej znajduje się film informacyjny 
o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

PO PŻ - film informacyjny

  
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 R

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kobyłce, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i gospodarczych

Usługa z zakresu pomocy społecznej

Przetarg nieograniczony

powyżej 30 tys. euro

IV kwartał

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Stankiewicz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

 

PODPROGRAM 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce przekazuje pomoc żywnościową w formie PACZEK w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Nasza organizacja prowadzi dodatkowo działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Do tych działań należą: statutowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wszelka pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach finansowych i bytowych.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, osoby korzystające z pomocy żywnościowej będą mogły również skorzystać z działań realizowanych przez Bank Żywności SOS w Warszawie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

 

 

Baner Świadczenie wychowawcze
 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:


 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia

1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz

z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca

za miesiąc październik 2017r.  następuje do dnia 31 października 2017r

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz

z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r.  do dnia 31 października 2017r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r. 

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń)

ul. Ks. Marmo 20

PONIEDZIAŁEK  8.00 do 16.00 (tylko w miesiącu wrzesień 2017r.)

WTOREK – PIĄTEK 8.00-16.00

W MIESIĄCU WRZESIEŃ W KAŻDĄ SOBOTĘ :  8.00-14.00- (oprócz  16.09. 2017r.) 

Wnioski można składać również :

–  przez Internet: E-wniosek za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl;

 • • PUE ZUS;

–  za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

–  za pośrednictwem Poczty Polskiej.

●    Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia;

●    Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego za 2016r.

 800 zł netto na osobę w rodzinie, 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne;

●    Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

 Nie zachodzi potrzeba ponownego dostarczania dokumentów potwierdzających dochód za rok 2016 w przypadku osób pobierających świadczenia.

Wnioski o powyższe świadczenie dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

GMINA KOBYŁKA GOTOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA NA PODSTAWIE O POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI RODZINA 500+


ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
 
 

 


                          

                                   Informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego:

 
Od 1 października  wzrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków
i wynosić będą:
 
 •   634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 •   514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń. 
 
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
 •     maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się  na 604 zł;
 •     wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie na 288 zł;
Od dnia 1 listopada 2016r  ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego

- 95zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.
- 124zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 135zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370zł na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprwanione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprwanego wynosi:

- 90zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
- 110zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

- 113zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazialnej lub szkoły artystycznej w której reazlizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się  i legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

- 69zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole nadgimnazjalnej
 
                                                                    INFORMACJA

Informujemy iż od maja 2015r. wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest  realizowana do ostatniego dna każdego miesiąca, zgodnie z informacją zawartą w wydanej decyzji.


 

   INFORMACJA DOTYCZACA DODATKU ENERGETYCZNEGO                        REALIZACJA PROJEKTU-"DĄŻĄC DO AKTYWNOŚCI" w  2014 r.
                                          Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
 Realizacja Projektu " Dążąc do aktywności"

 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła